Чтение RSS
Рефераты:
 
Рефераты бесплатно
 

 

 

 

 

 

     
 
Харакатхо

В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н

У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н

Б А Н О М И А К А Д Е М И К М. О С И М И

КАФЕДРАИ ФИЗИКА

Лабораторияи механика, физикаи малекулави ва термодинамики

ХИСОБОТИ

Кори лаборатории № 6

______________________________

______________________________

______________________________

|Факултаи энергетики, курси II , гурухи "6547А" |
| |Ном, номи падар |Имзо |Таърих |
|Тахияи |Умаров Нозим Чамшедович | | |
|Санчид | | | |
|Химояро кабул| | | |
|кард | | | |

ОМУХТАНИ КОНУНХОИ ХАРАКАТИ ЧАРХЗАНИ

ДАР РАККОСАКИ ОБЕРБЕК

Максади кор: санчиши тачрибавии муодилаи асосии инамикаи харакати чархзани ва муайяан кардани моменти инерцияи чисмхои сахт.

Лавозимот: раккосаки Обербек, штангенциркул, качмуйи борчахо.

Назарияи метод ва тафсири дастгох

Муодила асосии динамикаи харакати чархзании чисми сахт:

M = (?

(1)


Шабехи муодилаи асосии динамикаи харакати пешрави:

F = m?

(2)

мебошад, ки дар он М – момменти гардишовари кулли куввахои ба чисм таъсиркунанда, ( -моменти инерцияи ин чисм нисбат ба мехвари чархзани, ? - шитоби кунчии харакати чархзанист. Дастгохи ба ном раккосаки салибшакли Обербек имкон медихад, ки дар тачриба моменти гардищовари куввахо ва шитоби кунчиро чен карда чен карда, моменти инерцияи раккосак ва хосияти аддитиви (чамъшавандаги) – и он мавриди санчиш карор ёбад. Ин раккосак аз ду диск (курс) – и радиусхояшон гуногун иборат аст, ки ба он чорто милаи таксимоти сантиметридор нисбат ба якдигар тахти кунчи рост чойгирбуда (салабшакл) васл карда шудаанд ва раккосак дар гирди мехвари уфуки
(таввасути шарикоподшипгик) чарз зада метавонад. Ба милозо борхои якандозаи массаашон m1 чуфт-чуфт дар сасофаи якхелаи муайян аз мехваи чархзани чойги ркарда, моменти инерцияи раккосакро тагйир додан имконпазир аст (расми 1).

Ба дискхо як нуги расмони дар нуги дигараш платформа (сахн)-и массааш малум овезнбударо андармону печонида мешавад. Бо таъсироти платформа ва борчахои дар он чойгирмекардаи массаашон муайян 10 (расми 2) расмони печонида кушода ва таввасути кувваи тарангии расмон (Т) ба харакати чрхзании собитшитоб (? = const) медарояд.

Дар втулка (гилофа)-и поёнии кафо (5) электромагнити тормодиихи махкам аст, ки хангоми ба он васл кардани шиддати электри бо ёрии муфта
(пайвастгар)и фрикциони (таввасути моиш харакатовар ё аз харакат боздоранда) раккосак дар холати ороми нигох дошта ё рахо дода, имконияти ба харакат даровардани он фарохам оварда мешавад.

Кронштейни (дастак) харакатманди 4-ро ба рафти сутунпояи 1 кучонда дар вазъияти ихтиёри махкам ва бо хамиг ин ё он баландии борчахои 10-ро мукаррар сохтан мумкин аст. Барои ба хисоб гирифтани баландии афтиши платформа (h) сутунпоя шкалаи таксимоташ милиметри дорад. Дар кронштейни 4 ва кронштейни бехаракати 3 датчикро (василахои ба кайдгири)-и фитоэлектри
11 ва 12 шинонда шудаанд. Датчики 11 хисобгираки вактро бо кор меандозаду датчики 12 импулси электрии анчоми кайди вактро ангезонида, электромагнитро ба манбайи шиддати дойими васл менамояд ва харакати раккосак катъ меёбад.

Дар асоси 2-и дастгох 7 шинонда шудаанд, ки бо ёрии онхо мавкейи шокули (вертикали)-и сутунпояро танзим додан имконпазир аст. Дар хамин асос барои чен ардани тули вакти афтиши платформаю борчахо миллисониясанчи 13 чойгир мебшад. Руяи пеши асос чузхои идоравии зеринро дарбар гирифтааст:

СЕТЬ – пахши ин клавиша (тугма) Баьди васли дастгох ба шабакаи шахри медарорад ва чарогакхои дадтчмкхои Фотоелектрирофурузон мегардонад
.

СБРОС-пахши ин тугма ададхои индикатор (нишондиханда) –и миллисиониясанчро ба сифр (нуль) – х о Табдил медихад (агарто ин дам дар он ададхои дигар сабт ефта бошад).

ПУСК- тугмаи идораи электро-магнит, пахши он электро-магнитро рахо дода импулсе меангезад, ки ба андозагирии вакт ичозат мефармояду озод кардани тугма электромагнитро ба кор андохта, харакати раккосакро кат месозад.

Тамоми система, чи тавре ки зикр ёфт, бо тасироти кувваи тарангии расмон ба харакати чархзани медарояд ва моменти гардишовари он мувофики формулаи

M = T'ri

(3) муайян карда мещавад, ки дар ин ифода ri – радиуси диски ба он ресмон кашида аст. Кувваи тарангии ресмонро ба татбики муодилаи (2) ба харакати пешравии платформаю борчахои массаашон m (бо назардошти таъсири ду кувва – кувваи тарангии ресмон T ва кувваи вазнинии P = mg ба ин ба ин систем) дар шакли проэкция ба рафти тири координатии шокулан ба поён равонбурда дарёфтан мумкин аст: ma = mg – T ё худ T = m (g – a)

(4)
Дар ин ифода (? - шитоби хаттии харакати пешравии платформаю борчахо мебошад, ки онро тавассути кимати баландии ёфтиш h ва тули вакти харакат дар он t муайян мекунад:

a = 2h / t2 (5)

Шитоби кунчии харакати чархзании раккосак ?бо шитоби а таносуби содда дорад:

? = а / ri (6)

Пас, моменти кувваи тарангии ресмон (мувофики конуни сейуми Нютон Т = Т будунашро ба ътибор мегирем) бо формулаи

M = m ( g- a ) ri = m (g - ) ri

(7)

мукаррар карда мешавад. Аз ин ифода бамеояд, ки массаи борчахои 10 ва рудиуси дискро тагёир дода, моменти кувваи гардишоварро дигар кардан икон дорад.

Агар моменти куввахои соиш Мс назар ба М хеле хуркд бошад (Мс «М), барои ба ин бовари хосил кардаг машки иловагии кои мазкурро ба чо овардан кифоя аст, муодилаи (1)-ро бо назардошти формулахои (5) – (7) ба намуди

( = mr2i ( - 1) (8)

овардан душвор нест, Махз хамин формула барои муайян кардан моменти инерцияи раккосак мавриди истифода карор меёбад.

Тачрибаи кор


1. Борхои m1 – ро, агар онхо дар милахр чойгир бошанд, чудо карда як су гузоред.
2. Бо ёрии штангенциркул радиусхои дискхо r1 ва r2 - ро чен карда дар чадвали 1 ба кайд гиред.

ЧАДВАЛИ № I


| | | |t1 |t2 |t3 |t4 |t5 | | | | | |1 | | | | | | | | | | | | | |2 | | |
| | | | | | | | | | |3 | | | | | | | | | | | | | |
Сипас графики вобастагии ? = f (М) – ро месозанд (дар три абциссахо киматхои М ва дар тири ординатах киматхои ? - ро баргузор кардан тавсия карда мешавад). Порчае, ки ин график дар тири абциссахо о кимати ?=0 идома додан мебуррад (расми 3), кимати Мс – ро медихад: М1 = Мс = Fс. r.

-----------------------
1

m1

m1

mg

m1

m1

T

2h

2

6

8

4

m

10

11

m1

9

5

1

3

12

7

t

n

1

n

1

n

? i=1

2h

gt2

n ??t2i

_i=1______

n(n-1)

М

?

3

0 Мс=М1

 
     
Бесплатные рефераты
 
Банк рефератов
 
Бесплатные рефераты скачать
| купить диплом сга language:RU | решение задачи language:RU | титл геймс language:RU | Гуфторхои физики | психологияи гуманисти бо забони точики | Математика | рефераты language:RU | Олимони алгебра | малумот дар бораи кори майдони "электрики" | малумот дар бораи кори майдони электрики | 7462 | Развертки бо забони Точики | реферат массаж | шлифование реферат | рефератхо бо забони руси 23 февраль | Хунар омуз к-аз хунарманди эссе | Флоренс Найтингейл точики | Гуфторхо дар бораи физика | формулаи куваи | Рубоиёти алишери навои | скачать реферат на тему эстрадный оркестр | "Формулахо" аз физика | Эссе дар мавзуи "Дар чаворни дор пиронро азиз" | Шеърхо дар бораи математика | Накли хати дар бораи об | 3506 | 6843 | Термини эмбриологи бо забони точики | Шеър дар бораи математика? | шеър дар бораи дуст
 
Рефераты Онлайн
 
Скачать реферат
 
 
 
 
  Все права защищены. Бесплатные рефераты и сочинения. Коллекция бесплатных рефератов! Коллекция рефератов!