Чтение RSS
Рефераты:
 
Рефераты бесплатно
 

 

 

 

 

 

     
 
Визуальное программирование в Delphi
Изучение методов визуального программирования в Delphi.
Задание: Построить графики функций ; ;
Текст программы:
unit Graph;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, TeEngine, Series, ExtCtrls, TeeProcs, Chart;
type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Edit4: TEdit;
Edit5: TEdit;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Chart1: TChart;
Series1: TLineSeries;
Series2: TLineSeries;
Series3: TLineSeries;
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
VAR T0,TK,Q,W,Y1,Y2,Y3 :REAL;
i,H :real;
begin
Q:=StrToFloat(Edit1.Text);
W:=strToFloat(Edit2.Text);
H:=StrToFloat(Edit3.Text);
T0:=StrToFloat(Edit4.Text);
TK:=StrToFloat(Edit5.Text);
i:=T0;
Series1.Clear;
Series2.Clear;
Series3.Clear;
while i
begin
Y1:=exp(-Q*i)*sin(W*i);
Y2:=-exp(-Q*i);
Y3:=exp(-Q*i);
Series1.AddXY(i,Y1,'',clTeeColor);
Series2.AddXY(i,Y2,'',clTeeColor);
Series3.AddXY(i,Y3,'',clTeeColor);
i:=i+h;
end;
end;
end.
Внешний вид приложения:
 
     
Бесплатные рефераты
 
Банк рефератов
 
Бесплатные рефераты скачать
| эссе дар Бораи мавъзуи касбу хунар | расиши кутох | Иншо дар бораи дусти аз хар нигох | Архитектор иншо | иншо дусти аз хар нигох | Ам малумот | Антисептика точики | иншо дар бораи хунар омуз к аз хунарманди | конуни якуми нютон чист | шеър ба мавзуи алгебра | Маълумот дар бораи фанни математика | менечмент ва маркетинг | Пиронро азиз дон | Малумот дар бораи Пифагор | тригонометрия | Конуни 1 2 3 Ньютон | Дар чавони дор пиронро азиз шеъри кист | ЭССЕ-Дар чавони дор пиронро азиз | Эссе дар чавони дор пиронро азиз | Эссе дар чавони дор | Нитроген | ампер андре мари кыргызча омур баяны | 5 рефераты бесплатно language:RU | скачать реферат бесплатно на тему language:RU | Пиронро азиз дон эссе | Екалогия чист? | конуни 3 юми Нютон | Шабакаи локали чист? | эссе дар мавзуи кахрамонон намемиранд | Китоби асосхои аудит
 
Рефераты Онлайн
 
Скачать реферат
 
 
 
 
  Все права защищены. Бесплатные рефераты и сочинения. Коллекция бесплатных рефератов! Коллекция рефератов!